::.

Rayuwar mai girma Ayatul-Lahi Uzuma Sayyid Sadik Shirazi

::.

Samarra

::.

Hadisai

::.

Dakin hotuna